neljapäev, 29. august 2019

Eesti Humanitaarinstituut.

The Collegium of the Estonian Institute of Humanities certifies that
Madis Liibek,

born 13.12. 1974

ID code 37412130266, has fulfilled the
requierements of the Curriculum in

Philosophy


and has obtained the degree

of baccalaureus artiumRector:

/Mikko Lagerspetz/


Vice-rector:

/Viive Krips/


Diploma BC 00047

Tallinn, February 2, 2001Estonian Instiute of Humanities
ACADEMIC TRANSCRIPT
Academic transcript is valid only with the diploma

To DIPLOMA no. BC00047

Madis Liibek
ID code 37412130266
Major subject: Philosophy
Syllabus code: 6227101
___________________________________________

Subject Credits Mark Date Examiner

___________________________________________

Languages:
English, Level I 9CP 2 (satisfactory) 02.02.01 MITS
German, Level II 18CP approbatur 27.05.98 TÄHEPÕLD
Finnish, Level I 6CP 5 (excellent) 09.06.00 JOALAID#

Introductory Courses:
Introduction to Philosophy 4CP cum laude 12.06.95 PIIBELEHT
Elemetary Logic 3CP 4 (very good) 03.01.01 OJA
Introduction to Art History 3CP approbatur 16.06.98 KALJUNDI

Major Subject:
Review of Metaphysical Systems: Plato
3CP approbatur 11.06.98 KALLAS
Review of Metaphysical Systems: Aristotle
2CP approbatur 22.12.98 KALLAS
Review of Metaphysical Systems: Kant
3CP cum laude 20.01.98 KALLAS
Review of Metaphysical Systems: Hegel
2CP cum laude 17.05.99 MÄGI
Philosophy in 20. Century I: Continental Philosophy
3CP approbatur 08.01.99 KALLAS
Philosophy in 20. Century II: Analytical Philosophy
2CP cum laude 20.01.97 EINTALU
Ethics 1CP approbatur 24.04.98 KALLAS
Introduction to the Philosophy of Science
2CP approbatur 20.01.99 EINTALU
Proseminar 1CP approbatur 18.05.98 KALLAS
Metaphysics 1CP cum laude 08.12.98 KALLAS
Hegel and Heidegger: Thinking about the thing itself
2CP cum laude 17.01.95 VIIK
Special Course in Metaphysics 2CP cum laude 22.01.99 JÕEMETS
Epistemology 2CP 2 (satisfactory) 28.11.00 MÄGI
Aesthetics and Philosophy of Art
1CP approbatur 25.05.98 KSENOFONTOV
Concept of Self-organising in Society
2CP approbatur 17.01.95 NÄPINEN
Introduction to Heidegger´s Thought
2 CP approbatur 23.01.98 KALLAS
Histroy of Modern Philosophy I 6CP cum laude 12.01.95 KSENOFONTOV
History of Modern Philosophy II 4CP cum laude 22.06.95 KSENOFONTOV
Plato´s Dialogues “Sophist”, “Parmenides”
2CP 3 (good) 02.01.01 JÕEMETS
Heidegger and Nietzsche on Nihilism
1CP approbatur 19.05.98 KALLAS
Problem of Beginning 1CP 4(very good) 05.01.01 KALLAS
Seminar on Epistemology: Kant “Prolegomena”
2CP cum laude 17.05.99 MÄGI
Aristotle “Nikomachean Ethics” 2CP approbatur 17.05.99 KALLAS
Classical Text in Aesthetics: J. Vuorinen
2CP approbatur 05.05.99 KALLAS
Philosophies of Differance: Heidegger, Derrida; Deleuze
2CP approbatur 10.06.99 KALLAS
K.-R. Popper “Open Society and Ist Enemies”
2CP approbatur 11.06.99 KALLAS
Seminar on Cassirer´s Cultural Philsophy
2CP approbatur 12.05.98 VIIK
Heidegger´s “Introduction to Metaphysics”
3CP cum laude 19.01.98 LUIK
Fr. Nietzsche “Die fröliche Wissenschaft”
2CP cum laude 02.12.97 KRULL
G.Deleuze, F.Guattari “What Is Philsophy?”
1CP cum laude 02.12.97 KRULL

Optional Subjects:
Ancient and Medival Art 4CP approbatur 15.06.95 KALJUNDI
Schools in Literary Theory I 2CP approbatur 08.06.98 KRULL
Schools in Literary Theory II 2CP approbatur 18.06.98 KRULL
Anarchism and Literature 2CP approbatur 22.01.99 KRULL
Postmodern Literary Theory 2CP cum laude 11.01.99 KRULL
Early Indian History and Culture
3CP approbatur 29.05.98 KALDA
Review of German Art History 2CP cum laude 12.11.97 KALJUNDI
Introduction to International Relations
2CP 5 (excellent) 19.12.00 MÖLDER History of Religion 2CP approbatur 19.01.95 LAHE
History of European Ideas: Ancient Times
2CP approbatur 19.06.95 VIIK
History of European Ideas: Middle Ages
2CP approbatur 19.06.95 VIIK
History of European Ideas: Modernism
2CP cum laude 11.04.96 VIIK
Modern Political Philosophy and Ideologies
2CP 4 (very good) 14.12.00 KIVI

Term and Seminar Papers:
Apologetic Nihilism 1CP cum laude 13.03.97 VIIK
Rediscovered Myth 1CP cum laude 30.05.97 VIIK
On the (Non)determination of Nihilism
1CP approbatur 04.06.97 PIIBELEHT
On the Position of the Meaning of Aesthetics
1CP approbatur 19.03.98 KALJUNDI
Fr. Kafka: Novel as a Phenomen 2CP approbatur 18.05.98 KALLAS
On the Concept of Irony 1CP cum laude 20.05.98 KALLAS
E. Cassirer´s Antropological Symbolism
1CP approbatur 27.05.98 VIIK
Th. Mann “Magic Mountain” 1CP cum laude 14.06.99 KRULL
On the Language of Anti-Metaphysics
1CP approbatur 18.06.99 MÄGI
Kierkegaard and Nietzsche 1CP approbatur 20.06.99 MÄGI
On the Concept of Existentialism 4CP 4(very good) 12.12.00 PIIBELEHT
European Idea in the Age of Rupture 1CP 5(excellent) 15.12.00 MÖLDER

BA Thesis:
On the Concept of Existential Aestheticism
10CP 4(very good) 15.12.00
Supervisor: Triin Kallas
Examiner: Hasso Krull-

Note: 1CP (credit point) – 1 study week or 40 hours of work
Until 01.09. 1999 marking system used as follows:
approbatur (60-80% correct answers) – passed
cum laude (81-100% correct answers) – passed with merit
# examination passed at Tallinn Pedagogical University
Collegium´s decision nr. 105 02. February 2001: M. Liibek has premission to graduate with 3 missing credit points in languages.

Issued on graduation from the Estonian Institute of Humanities.
February 2. 2001. A Decision of Collegium no. 105/3

Assistant Head of Department Triin Kallas
Registrar´s Office Liina UrbanusOponent Hasso Krulli kommentaarid:

MADIS LIIBEKI BAKALAUREUSETÖÖ: „EKSISTENTSIALISTLIKU ESTETISMI MÕISTEST“.

Juhendaja: Triin Kallas.
Oponent: Hasso Krull.

Madis Liibeki töö ülesanne on formuleeritud selle neljandas peatükis: mõiste määratlemine peab tema arvates „avama sõna igakülgset tähendust, valgustamaks ühtlustavalt selle erinevaid tahkusid“.1 Siit johtub, et meil ei tasu oodata Liibeki töölt eksistentsialistliku estetismi täpset definatsiooni: vastupidi, Liibek pühendub eksistentsialismi ja estetismi „erinevate tahkude“, s.t. mitmekülgsete taustade selgitamisele, hoolimata sellest, kas nende taustade avamine mõiste edasist rakendamist kuidagi soodustab või mitte.

Eksistentsialistliku estetismi põhilised korrelaadid Liibeki töös on iroonia ja nihilism, mida omakorda võidakse seostada modernismi üldmõistega. Neid korrelaate vaadeldakse põhjalikult 3. ptk-s „Mõiste ulatuvusest“, mis minu meelest on Liibeki töö kõige köitvam ja süvenevam osa. Eriti eeskujuliku hoolega uurib Liibek nihilismi mõiste tähenduslikke sopistusi, lähtudes seejuures ootuspäraselt ennekõike Friedrich Nietzsche nihilismikäsitusest. Seejuures eristab ta nihilismi kaht vastandlikku tähendusmahtu: üks neist tuleneb „19. sajandi teise poole konteksti dekadentlikust suhtumisest, mis on peamiselt iseloomustatav just negativistlikult reaktiivse ja destruktiivsena“, teine aga on „sellele distinktselt ja kavakindlalt vastuseatud nn „metafüüsiline“ nihilism“. Viimane on Liibeki järgi „radikaalne, näivalt otsekui hävitav“, kuid ühtlasi ka „äärmiselt loominguliselt suhtestatud lähenemine, taasloov ja ümberkujundav uuenduslik meelsus“. Selle viimase kohta kasutab Liibek Nietzsche enese väljendit „täielik nihilism“.

Kuidas seostuvad iroonia ja nihilism eksistentsialistliku estetismiga? Kõige üldisemalt sõnastab Liibek selle nõnda: tema töö aineks on „eksistentsialistlik esteism kui teooria euroopalikust nihilismist, mis võib tähendada näiteks ka iroonilist suhtumist“. Seejuures räägib Liibek ka otsesõnu „estetistlikust nihilismist“, mis olevat „paljuski kirjeldatav kui reakstioon millegile“, kuid „just seetõttu radikaalne ja destruktiivne, pürgides taaskehtestama autentsemana nähtud subjektiivseid arusaamu ja väärtusi“. Lõppkokkuvõttes ei ole eksistentsialistlik estetism või estetistlik nihilism seega lihtsalt iroonilised, vaid nad taotlevad teatavat autentsemat subjektiivsust.

Eksistentsialismi all mõistab Liibek ennekõike n-ö absoluutset eksistentsialismi, mida ta ühes joonealuses märkuses täpsemalt selgitab nõnda: „Absoluutne eksistentsialism lähtub „subjektiivsest meetodist“, väites, et objektiivsus koosneb eksistentsiaalsest kogemuslikkusest. Eskistentsi moodustab intensiivne elamuslikkus, nt „eimiskisuse“ või „tühjuse“ elamus, mis aga ei tühista transtsendentset reaalsust („external reality“). „Tühjus“ on limiteeritud objektiivse-subjektiivse vastakuti-asetatuse läbi („die Gegen-sand“) kontrastsuse põhimõttel. Absoluutne eksitentsialism lähtub eksistenstiaalsest tõdelusest, kujundamaks sellest transtsendentaalse teadmise baas, kusjuures individuaalne antus kehtestub kui ainus tõelisus.“ Veidi eespool on ta eksistentsialismi siiski määratlenud ka lihtsamalt ja üldisemalt: „Eksitentsialistliku käsitluse kohaselt on individuaalne subjektiivsus, isiklik eksistenstiaalne kogemus primaarne tõelisus, midagi, millest tuleb lähtuda vältimaks abstraktset sisutust teoretiseerimisel.“

Esteetika ja ekistentsialismi vahekorda seletab Liibek nõnda: „Esteetika ja eksistentsialismi kokkupuutumise pinnaseks on ennekõike fenomenoloogiline diskursus, mis keskendub indiviidi emotsionaalsetele läbielamistele, lähtumisi subjektiivsetest kriteeriumitest“. Esteetika peab siin järelikult olema kanal, mille kaudu indiviidi subjektiivne kogemus avaneb.

Oma töö 4. ptk-s „Taasleitud müüt“ annab Liiibek ka midagi seesugust, mida võiks nimetada „ehitavaks“ või „positiivseks programmiks“: lähtudes peamiselt Vattimost ja veel kord Nietzschest, arendab ta siin teesi nihilismi ületamise võimalikkusest modernsuses, orienteerudes müüdile kui valgustusliku ratsionalismi traditsioonilisele vastandile. Müüt kirjeldab „tervikut, millesse inimene on kunagi kuulunud“, mis on „korrapärasus maa peal, taeva all, kosmoses“. Seejuures ei saa eeldada, et esteetilisi subjektiivsusi struktueeriks ainult üks müüt: „Paralleelseid ja vastakaid müüte võib olla paljusid ja ometi kehtib neist igaüks kui ainus, iga kontseptsioon on autonoomne ja eristatud, välistatdes kõik konkureerivad alternatiivid.“ Nihilismi ületamine taasleitud müüdi abil tähendaks siis ühtlasi lakkamatut müütide konflikti, herakleitoslikku „sõda“, mis vastandub „pelgale dekadentlikule nihilismile, [- - -] kus ekvivalents ei asu enam tervikus“ ja mis olevat „otsekui sekundaarsete detailide võimutsemine, puralism“.

Modernsuse, puralismi, dekadentliku nihilismi ületamine peaks siis olema võimalik müüdi kaudu, ehk täpsemalt – see saab teoks „ise endale müüte luues“. Nii on Liibeki eksitentsialistlik estetism teiselt poolt seotud kreatiivsusega, uudsete väärtus-hierarhiate kehtestamise ja mõistete loomisega.

Pean ütlema, et Madis Liibeki bakalaureusetöö paistab tõepoolest silma süvenemise ja põhjalikkusega. Kohati on tegemist lausa ideedearenduse üleküllasusega, nii et võiks rääkida saturatsioonist või mõnes mõttes ammendavusestki. Sellega on lõppkokkuvõttes õigustatud ka sõnastuse teatav raskepärasus (tõsi küll, see on rohkem alguspeatükkide kohta öeldud). Soovi korral võib Liibeki kirjutamisviisi nimetada rapsoodiliseks, mis omakorda näib ühtivat tema eksitentsialistliku estetismi ideega. Samas tahaks siiski küsida, kas Liibek ei pelga, et nii kulunud ja kinnistinud vormelid nagu „eksistentsialism“ ja „estetism“ avaldaksid uue mõiste loomisele üleliia tugevat vastupanu? Kas pole need juba liiga tugevasti integreeritud rastionaalse modernsuse enese diskursusesse? Ja veel: kas nietzscheliku müüdiloome vastandamine modernsele pluralismile ei lähe mitte liiga kaugelt mööda „pluralismi“ mõiste laiemast tähendusmahust? Kas nietzschelik perspektivism ise ei olegi pluralistlik? Miks on Nietzsche nihilismikäsitlus ikkagi nii ambivalentne, et nihilismi ületastakse nihilismi enese kaudu? Kas mitte juba Nietzsche nihilismimõiste ise ei ole seesmiselt pihustatud, pluralistlik? Lõpuks tahan veel küsida: kuidas seostub muude kesksete mõistetega Liibeki töös läbivalt kasutatud „tõdeluse“ mõiste, mis justkui ei ole samane „tõeluse“ ega „reaalsusega“?
HASSO KRULL.
1 28. 08. 2019. -- See oli siis minu esimene Ülikool, kunagine Eesti Humanitaarinstituut (õppisin seal 09. 1994 - 12. 2000); see oli siis ligi 10 akadeemilist semestrit (+ 3 semestrit n-ö „akadeemilist puhkust“); seega ligi osa oma elust. Erialaks oli teoreetiline filosoofia, milles saavutasin ka teatava magistri-kraadiga „vastava“ kraadi. (Seoses Bolongna-Act, mille kohaselt üle 10 semestri õppinud on „equal of Magister Degree; ja Haridusministeeriumi (sarnane) seadus (aastast 2002), et kõik enne 2002 Eestis ülikooli lõpetajad omavad magistrikraadiga „võrdset“ teaduslikku kraadi. JA siin ülal siis kogu selle EHI-perioodi lõpptulemus nagu matrikkel (ing k.); et mida õppisin, mis eksameid sooritasin, jne ETC! -- JA siis sai siia lisatud ka oma diplomitöö (B.A.-Thesis) oponendi, ehk lgp. hr. HASSO KRULLi oponeerimine minu diplomitööle (mille leiab üles minu nime alt siin Google Inc blogides). See diplomitöö sai kirjutatud 1. aastaga umbes (09. 1999 - 09. 2000). Kaitsmine leidis siis EHI-s aset siis 15. 12. 2000. (hindeks = „4“ = „very good“). See oli siis umbes 200 lk filosoofilisest esteetikast (4 keeles, osa teksti väikses šriftis joone all). Pealkirjaks oli siis: „Eksistentsialistliku estetismi mõistest“. (Vaatan, seda oponent H. Krulli kommentaare üle lugedes, et manitud isik oli mõneti skeptiliselt ja isegi irooniliselt lähenenud minu diplomitööle? Kuid, mis muud, intellektuaalne lähenemine? (Mis teha, pole oma diplomitööd läbi lugenud juba 19. aastat kordagi, eri põhjustel. Aga minu asemel on seda diplomitööd lugenud juba 700-800 eesti keelset lugejat/vaatajat, minu Google Inc blogides! Kui 1ooo kokku tuleb, siis loen ka oma töö läbi ja hakkan osade kaupa täiendades uuesti avaldama. Head lugemist ja kommneteerimist! (Minu täiesti kehtiv e-mail on: madisliibek@gmail.com

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar